Den särskilda inkomstskatten (SINK) för utomlands bosatta höjs med fem procentenheter
från 20 till 25 procent av skattepliktig inkomst, som inte utgör sjöinkomst.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.