Kvitta förlust mot vinst

Har du sålt direktägda aktier eller fondandelar med förlust får du dra av 70 procent av en sådan förlust i inkomstslaget kapital. Kan du kvitta mot aktie- eller fondvinster får du avdragför hela förlusten. Du tjänar 9 procents skatt på en sådan kvittning. Om dina förluster 12215a8874057a4dfbc9f1e896ed29a7_XLöverstiger vinsterna bör du realisera vinster så att du kan utnyttja denna kvittningsmöjlighet fullt ut. För aktier och fonder som inte är marknadsnoterade gäller andra kvittningsregler