Innovationer är vanliga bland svenska små och medelstora företag. Nästan hälften av de undersökta företagen uppger att de under de senaste tre åren utvecklat och sålt nya eller väsentligt förbättrade produkter. I huvudsak är det egna uppslag som genererar de innovationer som företaget utvecklar, men även kunder bidrar till utvecklingen av nya varor och tjänster.

Drygt 40 procent av företagen har utvecklat och sålt nya eller väsentligt förbättrade produkter de senaste tre åren. Detta kan ses som ett grovt mått på innovativitet.

Andelen innovativa företag har minskat mellan 2014 och 2017. Tjänstesektorn är mer innovativ än industrisektorn. Information och kommunikation är den mest innovativa branschen.