Rabatt, bonus eller annan liknande förmån är skattepliktig. Personalrabatter är under vissa förutsättningar skattefria. När det gäller räntefria lån eller lån med lägre ränta som en arbetsgivare lämnar till en anställd, då ska den anställde beskattas för förmånen som inkomst av tjänst.

Kundtrohetsrabatter

Rabatter som lämnas för visad kundtrohet inom bland annat flyg- och hotellbranschen är skattepliktiga om de används för privat bruk. En grundläggande förutsättning för beskattning är att mottagarens arbets- eller uppdragsgivare betalat de varor eller tjänster som ger rätt till rabatten eller att förmånen av annat skäl kan anses som ett utflöde av tjänsten.

Detta gäller till exempel om den anställde samlar bonuspoäng på grund av tjänsteresor som betalas av arbetsgivaren.

Det är den som använder trohetsrabatten som ska lämna uppgift om detta till sin arbets- eller uppdragsgivare. Uppgiften ska omfatta förmånens art, omfattning och vilken månad den har använts och lämnas senast månaden efter.

Du kan läsa mer om kundtrohetsrabatter i Skatteverkets meddelande.