Fredagen den 18 januari 2013 så höll professor Krister Moberg ett föredrag för bankerna i Halmstad.
Krister pratade om styrelsens samt styrelseledamöternas uppgifter och ansvar i ett aktiebolag.

Här är en sammanfattning av dagen:

I Sverige finns det många aktiebolag och alla aktiebolag måste ha en styrelse. Ett aktivt och väl fungerande styrelsearbete bidrar till en gynnsam utveckling av företaget.

Styrelsens och styrelseledamöternas uppgifter och ansvar regleras främst av regler i aktiebolagslagen men även av regler i annan lagstiftning. Kännedom om innehållet i dessa regelsystem är en viktig och nödvändig kunskap för såväl styrelseledamöter, blivande styrelseledamöter, aktieägare, verkställande direktörer och för övriga som är intresserade av styrelsearbete. Bristande kunskaper om dessa regler kan få oönskade konsekvenser för en styrelseledamot i ett aktiebolag.


Professor Krister Moberg, Institutionen för handelsrätt vid Lunds universitet höll föredrag vid luchmötet den 18 januari 2013 utförligt att redogöra för styrelsen och styrelseledamöternas uppgifter och ansvar. När det gäller ansvarsfrågan kommer skadeståndsansveret, likvidationsansveret och ansvar enligt skatteförfarandelagen att behandlas.


Här samtalar Jörgen Hägglund & Krister Moberg.