Hållbarhet

Revisionskonsulterna J Hägglund AB ska verka för ett hållbart samhälle med livskraftiga företag och välmående individer. Detta vill vi göra genom att inspirera medarbetare och kunder till en hållbar livsstil.

Här kan du läsa om alla satsningar vi gör, och satsningar vi ännu inte gör. Saknar du något, vill tipsa om något eller bara vill veta mer, hör av dig så snackar vi hållbarhet!

Varför hållbarhet?

Världen står inför en rad utmaningar och vi i näringslivet spelar en viktig roll för att skapa ett hållbarare samhälle. Genom att integrera hållbarhet i vår affärsmodell vill vi bidra till mervärde för både kunder och medarbetare och för samhället i stort. Vi vill vara en del av lösningen på många av de utmaningar vi står inför och inspirera att följa efter.

FN har satt upp 17 mål som skall vara uppnådda år 2030. Vi har valt ut sju av dessa mål som vi vill ska vara en integrerad del av vårt företag och som ska vara vägledande för oss så att vi kan ta de rätta besluten.

3 Hälsa och Välbefinnande

Vi har som målsättning att bibehålla en frisknärvaro på över 99 procent.

För att bibehålla en hög frisknärvaro har vi en mängd olika aktiviteter, alla med syfte att öka våra medarbetares välbefinnande, både fysiskt och psykiskt.

 • Friskvårdsbidrag
 • Årlig friluftsdag med fysisk aktivitet
 • Full flex för att underlätta balans mellan arbete, fritid och familj
 • Man väljer själv vart man vill jobba, på kontoret eller på distans
 • Regelbundna hälsokontroller, både fysiskt och psykiskt, för samtliga medarbetare
 • Varannan månad har vi en gemensam aktivitet för personalen för att främja gemenskapen i teamet
 • Varje fredag bjuder företaget på en gemensam frukost
 • Två gånger om året har vår HR utvecklingssamtal med varje enskild medarbetare i teamet

Varje morgon har vi fem minuters stående möte där alla teammedlemmar deltar och svarar på tre frågor. Vad arbetar du med just nu? Vad har du fastnat på? Vad är din målsättning för denna dag? Detta ger möjlighet till att vi alla får uppdatering om hur alla ligger till och även eventuella frågeställningar som vi kan hjälpa varandra med. På detta vis håller teamet ihop.

4 God utbildning för alla

För att kunna leverera rådgivning och redovisning med god kvalitet krävs löpande utbildning för alla medarbetare. För att bibehålla sin auktorisation krävs 60 timmar vidareutbildning per år, där 20 timmar behöver vara verifierbara. Detta innebär att vi kontinuerligt utbildar vår personal med nyheter inom områden som redovisning, skatt och anställningsvillkor. Från och med 2021 har vi som målsättning att en hel utbildningsdag per år för hela personalen skall genomföras i hållbarhetens tecken så vi kan utveckla det området tillsammans och bli ännu bättre på att ha en hållbar livsstil men även att vår rådgivning mot våra kunder i ämnet får en ännu högre kvalitet.

Varje år tar vi emot Lia elever både från yrkeshögskolor och högskola, vi ser det då som en självklarhet att vi introducerar och lär ut om vårt arbete inom hållbarhet.

Vår målsättning är att inspirera både medarbetare och klienter till att förstå vikten av hållbarhet i näringslivet.

5 Jämställdhet

På Revisionskonsulterna J Hägglund AB så är varje medarbetares åsikt viktig och varje enskild person har alltid möjlighet att göra sin röst hörd i beslut och sakfrågor. Vi ser varandra som individer snarare än vilket kön man har.

8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Förutom att se till att vårt företag har en stark ekonomisk tillväxt så ser vi det som vår främsta yrkesuppgift att stötta andra företag till tillväxt. Det senaste året har Revisionskonsulterna J Hägglund AB haft en nettoomsättningsökning på 15%  och målsättningen är att fortsätta växa och vinstmarginal på 29%.

När våra klienter växer så ökar behovet av vår kompetens, vilket leder till att vi växer och behovet av att utöka vårt team ger fler arbetstillfällen. Vi ser det som en självklarhet att ta emot LIA elever där det förhoppningsvis leder till jobb. De fyra senaste anställningar som gjorts på företaget har varit elever från Yrkeshögskola som gjort sin LIA hos oss, och som sedan lett till anställning. Det är ett perfekt tillfälle där vi kan ha utbyte av varandra genom nykunskap och lång erfarenhet.

Därutöver engagerar vi oss i Företagarna både på riks och lokal nivå. Företagarna är en organisation som skapar bättre förutsättningar för företagande i Sverige genom att påverka och driva opinion.

10 Minskad ojämlikhet

Vi anser att en bra arbetsmiljö där alla trivs och känner sig delaktiga är en förutsättning för att lyckas på jobbet. En värdeskapande arbetsplats bygger vi tillsammans med våra medarbetare genom att agera proaktivt, vara välkomnande och värdera såväl nytänkande som olikheter

Både vid nyanställning och när vi blir anlitade av nya klienter så anser vi att vi blir berikade genom den mångfald vi har möjlighet att stöta på. Vi värdesätter allas lika värde och vill att alla ska ha en möjlighet till att utvecklas och lyckas i sitt yrke.

12 Hållbar konsumtion och produktion

Genom vårt digitaliserande arbetssätt så har vi kunnat öka distansarbete och minska personliga möten, vilket innebär att våra och våra medarbetares nyttjande av jordens resurser minskat betydligt.

I planen finns att vi ska bygga ett omklädningsrum med dusch vilket innebär att personalen kommer kunna cykla, gå eller springa till arbetet och sedan fräscha upp sig inför en dags arbete.

Att vi ligger centralt i Halmstad innebär även att det är enkelt för våra klienter att kollektivt kunna ta sig till oss då de behöver överlämna material eller för personliga möten.

Att minska förbrukning har dels kommit av ett avsiktligt arbete men självklart har vårt digitaliseringsarbete bidragit till den positiva utvecklingen. Vi har satt upp några punkter vi följer för att göra vårt kontor till en mer hållbar arbetsplats:

 • Vi källsorterar
 • Vi slänger aldrig papper i onödan
 • Vi sparar all data i molnet vilket möjliggör att vi inte behöver skriva ut lika mycket som innan
 • Kontakt med klienter sköter vi genom mejl och sällan brevväxling
 • Vi använder oss av energisparande lampor och släcker där det inte behöver vara tänt

Att hjälpa våra klienter och entreprenörer till ett mer hållbart företagande ser vi som en naturlig del av vår yrkesroll och vi uppmanar våra klienter att uppföra en hålbarhetsredovisning.

Vi har som mål att hålla utbildning inom hållbarhet för våra klienter.

16 Fredliga och inkluderande samhällen

På Revisionskonsulterna J Hägglund AB är vi auktoriserade genom vårt branschförbund FAR. Detta innebär att vi har förbundit oss att följa FAR:s etiska regler. De grundläggande yrkesetiska reglerna återfinns i IESBA:s Etikkod. Vad detta innebär kan du läsa mer om här: https://www.far.se/om-far/etiska-regler-god-yrkessed/

Som redovisningskonsulter omfattas vi av penningtvättslagstiftningen och är anmäla till penningtvättsregistret (enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2009:62). Vi är därigenom skyldiga att rapportera till Finanspolisen ifall vi misstänker penningtvätt eller om våra kundersföretag används för finansiering av terrorism.

Vi anordnar även eventkvällar i samarbete med före detta rikskriminalpolisen. Där tar vi bland annat upp:

 • Hur man kan förebygga att konflikt mellan företag och kund uppstår där risk för hot och våld finns
 • Hur man hanterar interna stölder på företaget
 • Hur man hanterar att misstänksamma personer försöker sälja säkerhet till företag och vilka varningstecken man bör titta efter

Ideella föreningar i Sverige bidrar till samhällsnytta genom sitt engagemang och många obetalda arbetstimmar. Vi på Revisionskonsulterna J Hägglund AB tycker att det är viktigt att ta ett socialt ansvar och vi vill ge tillbaka till samhället. Därför utser vi varje år en ideell förening som vi hjälper med den ekonomiska administrationen helt gratis. Den förening vi väljer att stötta skall bidra till samhället och något av de globala målen.

Just nu letar vi efter vårt nästa uppdrag så har du tips på någon som förtjänar ett års kostnadsfri administration så skicka gärna in en ansökan. Vi väljer en ny varje höst.

Stolta sponsorer!

Varje år väljer vi ut två föreningar, där vi sedan väljer ett lag eller en person som vi sponsrar. Vi har valt att vända oss till barn eller yngre aktiva i föreningen då vi vet att de inte är dem som brukar få sponsringen. Vi sponsrar även olika former av idrott för handikappade. Vi vill ge alla en möjlighet oavsett ålder att känna sig sedd och vara en del i något som har betydelse.