Revision - En Granskning Som Skapar Affärsvärde

En oberoende revision ger dig trygghet och större förståelse för din verksamhet. Vi erbjuder dig en modern och digitaliserad revision som hjälper dig att fatta rätt affärsbeslut.

Finansiell Revision

Revision inom finansiellrapportering

Hållbarhetsredovisning

Att bidra till ett väl fungerande och hållbart näringsliv och samhälle

Andra Granskningar

Yttrande och intyg

Revision i Framtiden

Digital revision i framtiden

Varför Revision?

Revision skapar trygghet och säkerhet för alla intressenter och har stor betydelse internt i de företag och organisationer som granskas. Revisionen ger också tillförlitlighet i den finansiella rapporteringen gentemot aktieägare, leverantörer, kreditgivare, myndigheter, medborgare och kunder.

En revision baserad på förståelse för er affär och era risker

Grunden för vår revision är en förståelse för kundens verksamhet, bransch och de risker som är specifika för verksamheten. Förankrar revisionsplanen hos både ledning och styrelse för att skapa en gemensam förståelse för det vi gör.
En revision går till så att revisorn utför ett antal granskningsåtgärder för att kunna göra ett uttalande i en revisionsberättelse. Denna sammanfattar revisorns granskning. 

En modern och digitaliserad revision

Ny teknologi och innovativa verktyg i revisionen är en förutsättning för att fatta rätt affärsbeslut.

Genom att arbeta digitalt, mobilt och flexibelt utvecklar vi nya arbetssätt för att öka automatiseringsgraden, vilket ger oss mer tid till dialog med våra kunder. 

Kundernas verksamheter blir allt mer komplexa, där efterfrågan ökar på revisorsyttranden över olika typer av icke-finansiell information. Samtidigt uppstår nya fenomen som blockchain, AI och kryptovalutor att förhålla sig till, parallellt med att digitalisering och automatisering går i en rasande takt. Allt detta ger stora möjligheter till realtidsrapportering på ett helt annat sätt än i dag.

Analyser och system som ger bättre insikter. Dataanalyser kan inte bara ersätta manuella revisionsinsatser utan även peffektivt täcka hela populationer av mycket stora transaktionsvolymer. Analyser ger insikter om underliggande trender i stora informationsmängder och en mer konkret och värdeskapande rapportering.

I framtiden kommer revisorsrollen blir allt mer relevant som förtroendetjänst i ett konstant uppkopplat samhälle. Tyngdpunkten kommer att ligga på att möta nya behov och genom automatisering kunna leverera tjänster för att arbeta mer flexibelt och platsoberoende.