Redovisning och Rapportering

Som Sveriges ledande redovisningsspecialister bistår vi dig vid kapitalmarknadstransaktioner och bevakar utvecklingen inom redovisning och finansiell rapportering. Vi hjälper dig inomen alltmer komplex regelvärld, såsom IFRS, K3 och K2. Vi arbetar med redovisning och finansiell rapportering vid företagsförvärv, konsolidering, carve-outs, omstrukturering, kapitaltäckning samt CFO-stöd.

Det blir allt viktigare att hålla sig uppdaterad om regelverk kring finansiell rapportering och kapitalmarknadsfrågor. Områden tillkommer, förändras och uppdateras och leder till en alltmer komplex regelvärld. Företag behöver rätt kontroller, processer, verktyg och strategier för att implementera nya redovisningsstandarder, hantera redovisningsförändringar och efterleva reglerna på kapitalmarknaden.

Tjänster och nyckelkompetenser

IPO Readiness och Corporate Governance

Rådgivning och stöd i processen inför en IPO för att vid noteringstillfället klara av att möta de krav som marknaden och tillämpliga regelverk ställer med utgångspunkt i adekvat Corporate Governance. Nulägesanalys, det vill säga Pre IPO / IPO audit, samt stöd i utveckling av ramverk för Corporate Governance / bolagsstyrning innefattande områden såsom till exempel organisation och kompetens, strategisk planering, styrande dokument och underliggande processer och rutiner, extern informationsgivning samt riskhantering.

Redovisningsförändringar

Implementering och kvalitetskontroll av nya redovisningsstandarder, (till exempel IFRS 9, 15, 16 och 17). IFRS-konverteringar till exempel från svenska redovisningsregler till IFRS och förstudier av effekterna vid övergång till nya.

Prospekt

Rådgivning i samband med upprättande av prospekt, bland annat med avseende på proformaredovisning, prognoser och nya eller omarbetade finansiella rapporter som ska inkluderas i prospekt, samt även generell rådgivning kring prospekt i sin helhet. Stöd i dialogen med Finansinspektionen och andra intressenter avseende utformningen av / innehållet i prospekt.

Redovisningsrådgivning

Rådgivning i samband med förvärv, carve-outs, omstruktureringar, kapitalanskaffning och andra transaktioner. Redovisning i treasury-verksamheter. Proformaredovisning.Stöd i komplexa redovisningsfrågor inom IFRS, K2 och K3. Stöd för att försäkra överensstämmelse med redovisningsregelverk och förbättring av redovisningsrutiner och processer.

CFO Support

Rådgivning avseende effektivisering av finansiella rutiner och processer inom ekonomiorganisationen. Stöd i frågor rörande planering, styrning och uppföljning (till exempel affärsplan, budget, prognos samt intern och extern rapportering). Vidare stöd i utveckling av styrande dokumentation såsom Ekonomihandbok samt Redovisnings- och rapporteringsinstruktioner.

Extern rapportering och digital rapportering XBRL

Framtagande, support och kontroll av externa rapporter inklusive finansiella rapporter (delårsrapporter och årsredovisningar), bolagsstyrningsrapporter, hållbarhetsrapporter och digital rapportering (ESEF: iXBRL / XHTML).