Riskhantering

Inventera, analysera och förebygg olika typer av risker och skydda kritiska  tillgångar.
De allra flesta verksamheter är förenade med risker.
Våra specialister hjälper er att identifiera och hantera dem på ett strukturerat sätt.

Hur kan vi hjälpa dig?

Cyber security

Hur säker är din verksamhet?

Låt oss minska cyberriskerna och bygga ett säkert digitalt samhälle tillsammans.

Affärssystem

Oavsett om du vill skapa tillförlitlig företagsrapportering, upprätthålla integritet och styrning av data och program, eller hantera systemåtkomst och skydda känslig information hjälper vi dig att bygga förtroende för era affärssystem.

Dataanalys

Korrekt hantering av data ger rätt beslutsunderlag. Med oss kan ni få tilltro till data och information och hantera potentiella möjligheter genom datainsikter.

Bolagsstyrning

Optimera företagets prestanda med effektiv bolagsstyrning. Vårt fokus ligger på hållbarhet, effektivitet och värdeskapande för din verksamhet

IT Styrning

Optimera din IT-infrastruktur med vår professionella IT-styrning. Vi fokuserar på effektivitet, säkerhet och anpassningsbarhet för att stödja din verksamhet.

Internkontroll

Våra specialister erbjuder beprövade metoder och avancerad teknik för att stärka er styrning och skapa ordning och reda i era processer.

U

Internrevision

Våra experter föreslår åtgärder för att öka effektiviteten i er internrevision vilket bidrar till att ni uppnår era mål snabbare och får bättre resultat. Vi bistår också som resurs och tolkar eller implementerar nya regelverk.

Projektgranskning

Du som arbetar med projektstyrning och projektledning känner redan till flera av de utmaningar som du kan råka ut för. Vi ser till att era projekt levereras i rätt tid, till rätt kostnad och med rätt kvalitet.

Riskhantering Finansiell Sektor

Vi ger rådgivning inom implementering av system och regelverk samt hjälp med IT-säkerhet effektivt kopplat till er affär. Med oss får du spetskompetens och du kan vara säker på att du har en väl avvägd riskstrategi.

Tredjepartsbestyrkande

Vi säkerställer att er verksamhet når och överträffar branschstandarder, vilket stärker er position på marknaden och ökar förtroendet hos era kunder och intressenter.

Treasurefunktion som skapar värde

Optimera din verksamhet med vår professionella treasuryfunktion. Vi ger rådgivning inom cash management, kapitalanskaffning, IFRS, likviditetshantering och andra viktiga treasurysystem.

Riskanalys

Vår tjänst för riskanalys lyfter fram både risker och möjligheter för er verksamhet. Genom vår riskanalys ger vi ägare och styrelseledamöter översikt och en gemensam förståelse för vilka risker som föreligger.

Cyber Security

Hur säker är din verksamhet?
Cyber Security handlar om att skapa rätt förutsättningar för din verksamhet och affär i en värld där digitaliseringen sker i allt snabbare takt.
Låt oss minska cyberriskerna och bygga ett säkert digitalt samhälle tillsammans.

Stor ökning av cyberbrott mot svenska bolag

Allt fler svenska bolag rapporterar att de drabbas av cyberattacker. Närmare två tredjedelar  säger sig ha blivit utsatta för minst ett angrepp under det senaste året, vilket är cirka 30 procent fler än för ett år sedan. Dessutom räknar bolagen med att cyberbrottsligheten breder ut sig ytterligare under 2020.

Affärssystem

En investering i affärssystem är en lönsam investering

Teknologins förändringshastighet skapar fantastiska affärsmöjligheter men också nya hot. Förmågan att etablera en effektiv och affärsorienterad IT enligt moderna behov och i linje med lagstiftningens krav blir avgörande.
Implementation av ett nytt system är ett komplext projekt som tar mycket tid från nyckelresurser i verksamheten och innebär såväl tekniska som finansiella risker. Många bolag har utmaningar med att realisera affärsnyttan i IT-projekt och systemimplementationer är inget undantag.
Första steget i en framgångsrik systemstrategi är att se IT, applikationer, system och teknologi som verktyg. Den riktiga förändringen sitter i strategi, transformationer och styrning.

Förbättra dina system för att uppnå bättre styrning och kontroll

Rådgivningstjänster för affärssystem hjälper dig att säkerställa förståelse för risk och intern kontroll i den operativa verksamheten. Med rätt affärssystem kan du bedriva, styra och stödja din framtida verksamhet.
Vi är oberoende rådgivare med  branschöverskridande erfarenhet av att bistå i riskhantering, regelefterlevnad samt i att öka värdet av system, processer och data för att förbättra affärsresultat.
Oavsett om du vill skapa tillförlitlig företagsrapportering, upprätthålla integritet och styrning av data och program, eller hantera systemåtkomst och skydda känslig information hjälper vi dig att bygga förtroende för era affärssystem.

Dataanalys

Korrekt hantering av data ger rätt beslutsunderlag

Data och informationsfrågor spelar en allt större roll i varje del av din verksamhet. Vår specialistgrupp är van vid att analysera stora mängder data och kan på ett heltäckande och kostnadseffektivt sätt ta fram lättbegripliga resultat som ni kan använda som beslutsunderlag.
Vi hjälper till att identifiera avvikelser, läckage eller bedrägerier och optimerar processer. Med oss kan ni få tilltro till data och information och hantera potentiella möjligheter genom datainsikter.

Bolagsstyrning

God bolagsstyrning är gott affärsmannaskap

God bolagsstyrning handlar om att säkerställa att verksamheter sköts hållbart, ansvarsfullt och så effektivt som möjligt för att förverkliga strategier och skapa värde för sina intressenter. Med Svensk Kod för Bolagsstyrning (Koden) som bas stärks förtroendet för de börsnoterade bolagen, vilket leder till positiv utveckling av värdeskapande bolagsstyrning i Sverige. Det är intressant att utvecklingen i näringslivet i Sverige tydligt visar att Koden blivit en måttstock även för verksamheter som inte direkt omfattas av Koden.

Optimera företagets prestanda med effektiv bolagsstyrning. Vårt fokus ligger på hållbarhet, effektivitet och värdeskapande för din verksamhet. Vi använder Svensk Kod för Bolagsstyrning som grund för att stärka förtroendet och skapa en anpassningsbar bolagsstyrningsmodell för långsiktig framgång.

Svensk bolagsstyrning

Många bolag som visat på långsiktig framgång har, med Koden som bas, utvecklat en bra bolagsstyrningsmodell som ständigt anpassas efter behov och verksamhetens utveckling. Vi ser dock återkommande exempel i media där olika delar av bolagsstyrningen i verksamheter inte fungerat, däribland otillräcklig riskhantering. Varje bolag har sitt egna unika sätt att hantera sina risker i dagens snabbt föränderliga omvärld.

IT-Styrning

Vad är IT-styrning?

IT-styrning handlar om att styra och leda IT-verksamheten så att den tillför så stort värde som möjligt för verksamheten. Detta innebär bland annat att skapa en organisations- och leveransmodell som stödjer verksamhetens övergripande mål, att definiera processer för hantering av IT-frågor på kort och lång sikt samt att kontinuerligt följa upp att IT-verksamheten levererar i tid med rätt kvalitet och till rätt kostnad. 

Optimera din IT-infrastruktur med vår professionella IT-styrning.

Vi fokuserar på effektivitet, säkerhet och anpassningsbarhet för att stödja din verksamhet. Våra IT-styrningstjänster syftar till att säkerställa en smidig och framgångsrik digital resa för ditt företag

Internkontroll

Internkontroll höjer kvaliteten på din rapportering

Genom att aktivt arbeta med internkontroll hjälper vi er att öka kvaliteten i er finansiella rapportering och minska riskerna för fel och oegentligheter. Tillsammans kan vi skapa ett ramverk för att öka er styrförmåga, minska era finansiella risker och skapa ordning och reda i era processer.
Risk är ett kärnområden för oss och våra ledande experter hjälper dig med affärsprocesser, dataanalys och processgranskningar. Vi arbetar med en beprövad metodik med den senaste tekniken inom området.

Optimera er rapporteringskvalitet med vår skräddarsydda internkontroll. Vi fokuserar på att minska finansiella risker och säkerställa korrekt rapportering. Våra specialister erbjuder beprövade metoder och avancerad teknik för att stärka er styrning och skapa ordning och reda i era processer.

Internrevision

Vad är internrevision?

Internrevision ger trygghet för styrelse och ledning och ger bättre kontroll över verksamheten.
En internrevision genomlyser en mängd områden inom verksamheten och ger styrelse och ledning en balanserad bild av hur väl processer och rutiner fungerar. Investering i internrevision ger er styrelse och ledning en tydlig bild över hur väl era rutiner och processer fungerar. Med vår specialistkompetens inom internrevision får ni bättre kontroll över verksamheten – och kan känna er trygga.
Eftersom en internrevision utvärderar nuläge och föreslår åtgärder för att öka effektiviteten inom ledningsprocesser, riskhantering, intern styrning och kontroll bidrar den till att organisationen uppnår målen mer effektivt och att resultatet därmed ökar. En internrevision ger dig helt enkelt trygghet och bättre kontroll över verksamheten.

Nyttan med internrevision ligger i vem som utför den

Våra experter föreslår åtgärder för att öka effektiviteten i er internrevision vilket bidrar till att ni uppnår era mål snabbare och får bättre resultat. Vi bistår också som resurs och tolkar eller implementerar nya regelverk. Hos oss får du tillgång till specialistkompetens inom internrevision. Vi kombinerar erfarenheter från vårt globala nätverk med kunskap om din lokala marknad – vi finns alltid nära dig.
Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig, kontakta oss!

Projektgranskning

Skapa framgångsrika projekt

Att driva projekt på ett framgångsrikt sätt är komplext. Fallgroparna är många och det är lätt att stöta på utmaningar. Även lyckade projekt har stor förbättringspotential där man kan spara både tid och resurser. Vi ser till att era projekt levereras i rätt tid, till rätt kostnad och med rätt kvalitet.

Vanliga utmaningar med projekt

Såväl offentliga som privata organisationer driver verksamhetsförändring genom projekt. Ofta genomförs flera projekt parallellt för att öka effektiviteten, öka värde i leveransen eller sänka kostnader inom organisationen. Att driva projekt kräver en tydlig och väl fungerande projektstyrning för att säkerställa att största möjliga nytta skapas.
Att leda ett projekt är i teorin ganska enkelt. Det handlar i princip om att tänka efter först och planera vad som ska göras, för att sedan göra det som planerats samt att mäta och följa upp under tiden. Det låter enkelt – men är i många fall mycket svårare i praktiken.
Du som arbetar med projektstyrning och projektledning känner redan till flera av de utmaningar som du kan råka ut för. Projektet kan överskrida budget och tidsplan, det kanske inte når upp till önskat resultat, eller så kan det finnas en upplevd distans mellan projektet och den verksamhet som projektet är avsett att stödja. Engagerad projektstyrning är avgörande för att säkerställa att största möjliga nytta skapas.

Riskhantering för finansiell sektor

Korrekt riskhantering ger bättre affärsfokus

Vi vet att det krävs bredd och resurser för att hantera risker inom den finansiella sektorn. Med vår långa erfarenhet av riskhantering och vårt stora nätverk hjälper vi dig med regelefterlevnad, teknisk expertis och kunskap om hur du bäst hanterar risker, ur ett operativt och strategiskt perspektiv.
Vi ger bland annat rådgivning inom implementering av system och regelverk samt hjälp med IT-säkerhet effektivt kopplat till er affär. Med oss får du spetskompetens och du kan vara säker på att du har en väl avvägd riskstrategi.

Tredjepartsbestyrkande

Tredjepartsbestyrkande stärker din position på marknaden

Tredjepartsbestyrkande är en avgörande faktor för att stärka er ställning på marknaden. Vår oberoende granskning fungerar som en garant för att öka förtroendet för era tjänster och förstärka ert internt kvalitetsarbete.

Med vår omfattande erfarenhet inom tredjepartsbestyrkande strävar vi efter att spara er tid, resurser och samtidigt möjliggöra en trovärdig och övertygande kommunikation med er marknad.Oberoende granskning ökar förtroendet för era tjänster på marknaden och stärker ert kvalitetsarbete internt. Vi har gedigen erfarenhet av tredjepartsbestyrkande och vi arbetar för att ni ska spara tid, resurser och kunna kommunicera trovärdigt med marknaden.
Vi lotsar er genom processen med kvalificerad rådgivning och levererar en rapport där vi bestyrker det ni vill kommunicera. Vår vägledning under processen sker genom kvalificerad rådgivning och vår slutrapport bestyrker det ni vill kommunicera. Vi arbetar enligt den internationellt erkända standarden för tredjepartsgranskning, ISAE 3402, vilket garanterar att granskningen utförs på ett tillförlitligt och transparent sätt.

Treasury – skaffa dig en gedigen treasuryfunktion som skapar värde!

Optimera din verksamhet med vår professionella treasuryfunktionMed en välfungerande treasuryfunktion lägger du grunden för effektivitet och kvalitet inom din verksamhet. Av oss får du råd inom cash management, kapitalanskaffning, värdering, nya regelverk som IFRS, likviditetshantering, relevanta treasurypolicies, finansiell risk, treasurysystem, treasuryupphandlingar och mycket mer.

 

Projektledning inom Treasury Management Systems

Vårt expertteam erbjuder även projektledning för förbättring och implementering av Treasury Management Systems för att säkerställa en effektiv systemmiljö. Vi hjälper organisationer med förbättringsarbete av den övergripande systemmiljön inom treasuryrelaterade områden. Vi erbjuder även projektledning inom Treasury Management Systems-implementeringar, från RFP till val av leverantör, testning samt utvärdering.

Riskanalys

Tjänsten som belyser riskerna och möjligheterna!

Alla företag har affärsrisker som måste hanteras. Men det är inte helt lätt att veta vilka risker du står inför. Vissa risker är till och med oundvikliga och utgör en naturlig del av din verksamhet.

I affärsvärlden är det nödvändigt att hantera och förstå risker.

Genom vår riskanalys ger vi ägare och styrelseledamöter översikt och en gemensam förståelse för vilka risker som föreligger. Vi belyser inte bara riskerna utan föreslår också åtgärder för att antingen minimera dem eller dra fördel av situationen. Detta sker smidigt genom användning av smart och strukturerad digital teknik.

Med direktinsikter i realtid ger vår riskanalys en djupgående förståelse för de mest väsentliga riskerna inom er verksamhet.

Vi strävar inte bara efter att identifiera risker utan erbjuder också lösningar för att optimera och främja er verksamhet. Genom vår analytiska och teknikdrivna metodik erbjuder vi en strategi för att skapa trygghet och säkerställa att ni är rustade för både utmaningar och möjligheter inom er affärsverksamhet.

Riskanalys ger dig som är ägare eller styrelseledamot koll och samsyn på vilka risker ni har, vad du kan göra för att motverka eller dra fördel av dessa, samt uppföljning på att åtgärderna faktiskt blir gjorda. Allt detta sker genom ett smart och strukturerande digitalt verktyg.

Direkta insikter i realtid

Riskanalys identifierar de viktigaste riskerna i din verksamhet. Affärsplattformen är utvecklad tillsammans med det svenska techföretaget Hypergene och är helt digitalt anpassad för att samal in, sammanställa, identifiera och hantera de mest väsentliga riskerna inom exempelvis digitalisering, leverantörer, kunder, hållbarhet, nya regleringar och personal.