Bilförmån vid sjukdom

Har någon varit absolut förhindrad att använda en förmånsbil för privat körning under mer än tre hela kalendermånader i följd, och bilen inte heller har kunnat användas av någon annan familjemedlem eller närstående person, kan förmånsvärdet justeras. Det krävs dock att den anställde har haft ett absolut hinder att använda förmånsbilen privat.
Förmånsvärdet reduceras med 1/9 för varje hel kalendermånad som hindret varat över tre månader, d v s maximalt nio månader under ett kalenderår.
Ett sätt att komma ifrån ett förmånsvärde under en sjukdomsperiod kan vara att lämna tillbaka bilen till arbetsgivaren under denna tid. Då avtalet om förmånsbilen upphört ska något förmånsvärde inte beräknas fr o m månaden efter den månad som bilen har återlämnats.
Arbetsgivaren gör då också en inbesparing av arbetsgivaravgifterna, såvida ingen annan anställd tar över den icke avställda bilen och använder den för privatkörning