Direktpension istället för tjänstepension

Enligt reglerna i inkomstskattelagen kan man få skattemässigt avdrag för tjänstepension till anställda med 35 procent av lönen. Med lön menas pensionsgrundande ersättning enligt pensionsavtal för beskattningsåret eller året dessförinnan. Om en arbetsgivare, med avdragsrätt, vill utfästa pension över denna nivå, vilka möjligheter finns då?
Arbetsgivaren kan tillämpa den så kallade kompletteringsregeln i reglerna om tjänstepension. Enligt denna medges avdrag för pensionsavsättningar upp till vissa nivåer, med utfästelse tidigast från 55 års ålder. För pension upp till 7,5 prisbasbelopp får en utfästelse göras med t ex 80 procent av lönen för pension som ska betalas ut före 65 års ålder.
Om en anställd har ett löfte om tjänstepension som överstiger vad arbetsgivaren kan få avdrag för enligt huvudregeln kan arbetsgivaren utfästa pension enligt kompletteringsregeln. Tänk dock på att detta måste göras som en engångsavsättning och inte med löpande premier. Enligt ett rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen (RÅ 2004 ref 127) är det möjligt att parallellt utfästa pension från 65 år enligt huvudregeln och för tiden mellan 55–65 år enligt kompletteringsregeln.
Ett annat alternativ är att arbetsgivaren kommer överens med arbetstagaren om att utfästa direktpension för utfästelser som överstiger vad som är avdragsgillt enligt huvudregeln. Avdrag medges då inte vid avsättningstidpunkten utan istället när den betalas ut. En sådan pension säkerställs ofta med en kapitalförsäkring.