Måste deltidsanställda få hela motionsbidraget?

Ett företag tänker subventionera de anställdas motionsaktiviteter med 2 000 kr per år. Det handlar om ”godkända” aktiviteter som företaget ska erbjuda samtliga anställda på arbetsplatsen. Måste motionsbidraget vara lika stort för alla anställda för att denna personalvårdsförmån ska vara skattefri? Måste alltså t ex den som arbetar halvtid också få 2 000 kr i subvention? Och vad gäller för personer som är föräldralediga; måste även dessa få del av subventionen?
Skatteverket har kommit med ett ställningstagande i dessa frågor. Enligt Skatteverket kan arbetsgivaren proportionera de anställdas bidrag till motions- och friskvårdsaktiviteter i förhållande till sysselsättningsgraden utan att skattefriheten går förlorad.
I detta fall skulle därför den som arbetar halvtid kunna få endast halva det årliga motionsbidraget, d v s 1 000 kr. Inget hindrar dock – enligt Skatteverket – att även deltidsanställda får den fulla subventionen.
Skatteverket anser också att anställda som är föräldralediga eller sjukskrivna ska omfattas av motionsbidraget för att detta ska vara skattefritt. Anledningen är att dessa fortfarande ingår i personalen.
Även bidraget till en föräldraledig eller sjukskriven kan proportioneras efter sysselsättningsgraden. Om personen t ex arbetar 60 % kan – om arbetsgivaren inte vill ge mer – denne därför få endast 60 % av det fulla årsbidraget.
Övriga tjänstlediga personer, t ex de som är studielediga, torde däremot inte behöva erbjudas fri motion över huvud taget. Förmånen är skattefri för övriga anställda ändå.