Anställning av tredjelandsmedborgare

Arbetsgivare har skyldighet att underrätta Skatteverket när en medborgare från ett land som inte är medlem i EU, EES-stat eller Schweiz (tredjelandsmedborgare) anställs eller sänds hit för att arbeta.

Den som är arbetsgivare enligt utlänningslagens definition ska underrätta Skatteverket när en tredjelandsmedborgare anställs. Både svenska och utländska arbetsgivare omfattas av underrättelseskyldigheten. Underrättelse ska göras oavsett om personen har permanent uppehållstillstånd i Sverige eller inte och oavsett om anställningen ska pågå kortare eller längre tid. Underrättelse ska även göras om tredjelandsmedborgaren anställs för att sändas ut för arbete i annat land. Om den anställda  tredjelandsmedborgaren även är medborgare i ett EU-land, EES-stat eller Schweiz, det vill säga har dubbelt medborgarskap, ska underrättelse inte göras.

Det är arbetsgivaren som ska underrätta Skatteverket när personen anställs. Även utländska arbetsgivare som sänder tredjelandsmedborgare till Sverige för att arbeta ska underrätta Skatteverket. Det är den arbetsgivare som den anställde har sitt anställningsavtal med som ska underrätta Skatteverket om anställningen. Vem som betalar ut lönen under den tid som personen arbetar i Sverige är av underordnad betydelse. Vem som är arbetsgivare framgår normalt av uppgifterna på Migrationsverkets blankett Anställningserbjudande/Offer of Employment.

Arbetsgivaren ska meddela Skatteverket om att en tredjelandsmedborgare anställts senast den 12:e i månaden efter att anställningen påbörjats eller vid utsändning senast den 12:e i månaden efter det att personen påbörjade sitt arbete i Sverige.

Anmälan ska göras på blankett SKV 1160, Underrättelse Anställning av utlänning. Blanketten skickas till Skatteverket, Box 653 551 19 Jönköping. En anmälan ska göras för varje anställd tredjelandsmedborgare.

Den som anställer en tredjelandsmedborgare ska, innan anställningen påbörjas, kontrollera att tredjelandsmedborgaren har giltigt uppehållstillstånd eller motsvarande handling samt spara en kopia av handlingen i 12 månader efter att anställningen upphör.

Reglerna om kontrollskyldighet av att tredjelandsmedborgaren har rätt att vistas och arbeta i Sverige finns i 20 kap 12 § Utlänningslagen och anmälningsskyldigheten finns i 7 kap. 1 b § Utlänningsförordningen.

Migrationsverket har mer information för dig som ska anställa en eller flera tredjelandsmedborgare.

Kontrolluppgift vid utlandsarbete

Du ska lämna kontrolluppgift för varje anställd där du redovisar den lön som den anställde fått under året samt eventuella skatteavdrag som du gjort.

  • Om du inte varit skyldig att göra skatteavdrag men varit skyldig att betala arbetsgivaravgifter ska du som arbetsgivare lämna en KU14, Särskild kontrolluppgift – Pensionsgrundande inkomst och utbyte av kontrolluppgifter.
  • Om du inte varit skyldig vare sig att göra skatteavdrag eller betala arbetsgivaravgifter ska du som arbetsgivare ändå lämna en KU 14 om den anställde bor eller ska beskattas i något av de länder som Sverige har en överenskommelse om utbyte av kontrolluppgifter med.
  • Om du varit skyldig att göra skatteavdrag och att betala arbetsgivaravgifter ska du som arbetsgivare lämna en KU10, Kontrolluppgift från arbetsgivare med flera.