Nya regler för personalliggare

Här kan du läsa om lagförslag, kommande lagändringar och andra nyheter inom området personalliggare

Tre nya verksamheter föreslås få personalliggare

Skatteverket har fått i uppdrag av regeringen att utreda möjligheten att införa systemet med personalliggare i fler verksamheter. Skatteverkets förslag har nu lämnats till Finansdepartementet.

Skatteverket föreslår att personalliggare införs inom:

  • bilverkstäder
  • partihandel med livsmedel
  • kropps- och skönhetsvård

Områdena har valts för att Skatteverket bedömer att personalliggare skulle vara ett effektivt medel att komma åt svartarbete i dessa verksamheter.

Skatteverket föreslår också i skrivelsen till regeringen att det nuvarande regelverket för personalliggare ses över, bland annat när det gäller vilka personer som ska tas upp i liggaren.

Från och med den 1 januari 2016 är byggbranschen skyldig att föra personalliggare

Byggherren ska bland annat anmäla byggarbetsplatsen till Skatteverket och se till att det finns nödvändig utrustning för att den som driver byggverksamheten löpande ska kunna föra en elektronisk personalliggare på arbetsplatsen. Skatteverket kommer att göra oannonserade besök för att kontrollera personalliggaren. Den som inte uppfyller kraven kan bli skyldig att betala en kontrollavgift.

Elektroniska personalliggare kan kräva komplexa tekniska system som måste anpassas efter användarnas behov. Eftersom tiden är knapp tills de nya bestämmelserna träder i kraft finns en risk att berörda parter inledningsvis får svårt att fullgöra sina skyldigheter. Skatteverket ska enligt lag ta hänsyn till sådant som innebär att det finns skäl att befrias från kontrollavgift. Under första halvåret 2016 kommer vi att ta särskild hänsyn till sådant som påverkat näringsidkares möjlighet att uppfylla kravet på personalliggare. I praktiken innebär det att Skatteverket kommer att vara återhållsamma med att ta ut kontrollavgifter under första halvåret av 2016.

Så fungerar personalliggare

Att föra personalliggare innebär att varje dag anteckna vilka som är verksamma i din lokal och när.

Du måste enligt lag föra personalliggare om du bedriver verksamhet inom följande branscher:

Reglerna för hur du ska föra personalliggare varierar mellan olika branscher, men innehåll och syfte är det detsamma.

Vad ska du anteckna i personalliggaren?

Av personalliggaren ska ditt företags namn och personnummer eller organisationsnummer framgå. För varje verksamhetsdag ska följande framgå:

  • För- och efternamn samt personnummer för var och en som är verksam.
  • Vilka tider varje verksam persons arbetspass börjar och slutar. Ett arbetspass är en sammanhängande period utan längre ledighet än normala pauser och matraster. (En verksam kan alltså arbeta flera arbetspass under samma arbetsdag.) Anteckna arbetstiden i direkt samband med att den verksamma börjar och slutar.

För även in personal som är oavlönad (till exempel praktikanter eller släktingar) eller som du hyrt in från ett bemanningsföretag. Du ska däremot inte föra in till exempel en servicetekniker från ett annat företag som tillfälligt utför ett arbete hos dig.

Du som för manuell personalliggare ska göra anteckningarna med beständig skrift, det vill säga med en penna vars skrift inte kan raderas.

Du kan låta någon annan föra personalliggaren i ditt ställe, men det är alltid du som har ansvaret för att det görs och på rätt sätt. Du ska föra personalliggaren löpande.

Skatteverket gör besök

Skatteverket får besöka din verksamhetslokal och en byggarbetsplats för att kontrollera att de som utför arbete där finns antecknade i personalliggaren. Personalliggaren ska finnas tillgänglig vid besöket. Om du inte själv är där måste det finnas någon annan som kan visa upp personalliggaren.

Vid besöket får Skatteverket kontrollera identiteten hos dem som utför arbete i din verksamhetslokal och byggarbetsplats. Skatteverket får ta ut en kontrollavgift om du inte fört personalliggare. Vi kan även ta ut en avgift om personalliggaren inte är förd på rätt sätt eller om den inte finns tillgänglig vid besöket. Kontrollavgiften är 12 500 kronor plus 2 500 kronor för varje person som inte är upptagen i liggaren men som bedöms vara verksam i rörelsen. Kontrollavgiften är 25 000 kronor om byggherren (eller den som tagit över ansvaret för personalliggaren) inte har anmält när byggverksamheten ska påbörjas och var den ska bedrivas.

Skatteverket bedömer vilka som är verksamma, men du kan begära omprövning eller överklaga ett beslut om kontrollavgift om du tycker att vi bedömt fel.

Spara personalliggaren i två år

Spara personalliggaren under två år efter utgången av det kalenderår då det för näringsverksamheten gällande beskattningsåret har gått ut. Beskattningsåret är ofta lika med kalenderår men kan även utgöras av ett räkenskapsår som inte sammanfaller med kalenderåret. Om du har brutet eller förlängt räkenskapsår kan det innebära att du måste spara liggaren längre än tre år efter att du gjort anteckningarna.