Ändringar i HUS-avdraget

RUT-avdraget utvidgades 1 augusti 2016 till att omfatta fler trädgårdstjänster. Det gäller beskärning och borttagande av träd och buskar, bl a trädfällning, borttagande av stubbar, röjning av sly och gallring av buskage. Arbetena skall utföras i nära anslutning till bostaden.