Bedriva näringsverksamhet i Danmark

Här hittar du översiktlig information om vilka skatteregler som gäller för dig som driver företag i Danmark.

Alla som bedriver näringsverksamhet i Danmark ska vara registrerade hos Virk. Det gäller även

  • utländska företag
  • filialer till utländska bolag med självständiga filialkontor
  • samriskföretag (eng. ”joint ventures”), som består av utländska företag, danska företag eller både utländska och danska företag.

Vid registreringen tilldelas företaget ett SE-nr, som är verksamhetens identifikationsnummer hos de danska myndigheterna. Fysiska personer får i regel ett danskt personnummer (CPR-no).

Inkomstskatt när du driver företag i Danmark

Du ska betala skatt i Danmark på överskottet av din näringsverksamhet om du bedriver den från ett fast driftställe eller en filial i Danmark. Du behöver bara skatta i Danmark för den del av verksamheten som kan hänföras till filialen eller det fasta driftstället. Du betalar skatten månadsvis.

Byggnads-, anläggnings- eller monteringsarbeten anses ha ett fast driftställe först om verksamheten utförts på ett och samma ställe i mer än tolv månader. Detta enligt det nordiska skatteavtalet.

Hela resultatet av din näringsverksamhet ska däremot redovisas och beskattas i Sverige, dvs. hemlandet. Sverige undanröjer dubbelbeskattningen genom att medge avdrag och/eller avräkning för den skatt du betalat i Danmark. Om du begär både avdrag och avräkning för den skatt du betalat i Danmark, tar vi vid avräkningen hänsyn till den skatteminskning som avdraget medfört. (Du får högst räkna av ett belopp som motsvarar den svenska skatten på inkomsten som beskattats i Danmark).

Redovisnings- och betalningsskyldigheter för anställda

Du som är svensk arbetsgivare med ett fast driftställe eller en filial i Danmark måste göra följande avdrag på de anställdas löner:

  • för preliminär skatt, om den anställda är skattskyldig i Danmark
  • för det danska arbejdsmarkedsbidraget (AM-bidraget), om den anställda omfattas av den danska socialförsäkringen.

Du redovisar den avdragna preliminära skatten och det avdragna AM-bidraget varje månad.

Om ditt svenska företag har svenskar anställda som ska beskattas i Danmark, måste du ansöka om att de inte ska beskattas i Sverige. Fyll i blankett NT2-SKV 2737 och skicka den till det svenska skattekontor som ditt företag tillhör.

Din näringsverksamhet måste vara registrerad hos Skat senast åtta dagar efter den första löneutbetalningsdagen. Om ditt företag saknar hemvist i Danmark ska det registreras via ett ombud med hemvist där.

Moms för dig som driver företag i Danmark

Du som är svensk näringsidkare och utför momspliktigt arbete, eller omsätter varor och tjänster, i Danmark ska registreras hos Skat senast åtta dagar innan ditt företag påbörjar den momspliktiga verksamheten.

Momsen ska normalt redovisas varje kvartal.