Bo i Danmark och arbeta i Sverige

Här kan du läsa om hur du gör om du bor i Danmark och arbetar i Sverige. Med bo menas ”ha hemvist”. Vad det innebär definieras längst ner på sidan.

Om du har inkomst från en privat anställning

Nedan kan du läsa om de skatteregler som gäller dig som är privatanställd.

Huvudregeln

Enligt huvudregeln i det nordiska skatteavtalet ska du betala inkomstskatt i det land där du arbetar. Om du bor i Danmark men arbetar i Sverige ska du alltså betala skatt i Sverige.

Även om du betalar inkomstskatt i Sverige kan din danska skatt på eventuella andra inkomster påverkas av din svenska inkomst.

Om du arbetar i både Sverige och Danmark och är socialförsäkrad i Danmark, så beskattar även Danmark din svenska inkomst. Du får då begära avräkning i Danmark för den skatt du betalat i Sverige. Mer information får du hos Skat i Danmark.

Normalt är det i Danmark du betalar skatt för allt arbete du inte utfört i Sverige. Men om du har en svensk arbetsgivare och arbetar minst 50 procent av varje tremånadersperiod i Sverige, betalar du all skatt på lönen i Sverige, alltså även den del som inte gäller arbete i Sverige. Obs! Ett villkor

är att arbetet utanför Sverige sker i hemmet eller vid tillfälliga tjänsteresor till Danmark eller ett tredje land.

Observera att reglerna om folkbokföring inte styr i vilket land du ska betala skatt.

Undantagsregler

Det finns undantag från huvudregeln för vissa grupper eller situationer. Om du omfattas av ett sådant undantag betalar du normalt skatt i det land där du bor i stället för där du arbetar. I skattesammanhang talar man om att du betalar skatt i hemvistlandet. Läs mer om hemvist nedan under rubriken ”Vad det innebär att ha hemvist”.

183-dagarsregeln/montörregeln

Vid kortvarigt arbete i Sverige betalar du bara skatt i det land där du bor. Följande villkor måste då vara uppfyllda:

· Du får inte vistas mer än 183 dagar i Sverige under en tolvmånadersperiod

· Du får inte arbeta för en svensk arbetsgivare eller någon annan arbetsgivare som har ett fast driftställe (kontor, verkstad el. liknande) i Sverige som belastas av din lön.

Ombordanställda på flyg

Det nordiska skatteavtalet har ändrats fr.o.m. inkomståret 2009. Det innebär att du som arbetar ombord på flyg beskattas för denna inkomst i det land där du är bosatt oavsett var du flyger.

 

Om du är artist eller idrottsutövare

Du som bor i Danmark och arbetar som artist eller idrottsutövare i Sverige ska betala skatt i Sverige för den inkomsten. Du kommer även att bli beskattad i Danmark för inkomsten. Därför kan du begära avräkning i Danmark för den skatt du betalat i Sverige. Du får dock aldrig avräkning med mer än den danska skatt som tas ut på den svenska inkomst.

Gränsgångarregeln

Gränsgångarregeln upphörde helt att gälla den 1 januari 2005 för dig som bor (har hemvist) i Danmark och arbetar i Sverige. Det innebär att du inte längre betalar skatt i Danmark utan bara i Sverige. Du betalar då så kallad inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK) om 25 procent eller enligt allmänna skattesatser.

Beskattning i Sverige

I avsnittet ”Redovisa eller betala skatt som privatperson för inkomster i Sverige” kan du läsa om hur och hur mycket du ska betala skatt i Sverige för inkomster du haft i Sverige, om du bor i Danmark.

Vad det innebär att ha hemvist

Enligt det nordiska skatteavtalet har du så kallad hemvist i det land där du bor och är obegränsat skattskyldig. Det här blir viktigt om du vistas i ett annat nordiskt land under en viss tid. Då kan du nämligen anses som skattemässigt bosatt och obegränsat skattskyldig i det landet, enligt det landets interna regler. Samtidigt kan du vara skattemässigt bosatt och obegränsat skattskyldig i det land där du bor eller som du har flyttat ifrån. Då blir du skyldig att betala skatt för samma inkomst och tillgångar i bägge länderna. Det nordiska skatteavtalet reglerar detta, så att du slipper bli dubbelbeskattad .

Det är var du anses ha hemvist enligt skatteavtalet som har betydelse för i vilket land du ska betala skatt för inkomster och tillgångar. Du blir fullt skattepliktig i det land där du har hemvist. Det andra landet kan bara kräva skatt för vissa inkomster. Skatteavtalet avgör också vilka inkomster du ska betala skatt för i källstaten (t.ex. arbetsstaten). Om en inkomst kan beskattas i både källstaten och hemviststaten, är det hemviststaten som ska undanröja den dubbelbeskattning som du drabbas av.

Definition av hemvist

Enligt bestämmelserna i skatteavtalet anses du ha hemvist i det land där du har en bostad som stadigvarande står till ditt förfogande. Det har ingen betydelse om du äger eller hyr bostaden. Har du en stadigvarande bostad i båda länderna, anses du bo där dina personliga och ekonomiska intressen är starkast (centrum för levnadsintresserna). Med personliga och ekonomiska intressen menas t.ex. familj (maka, make och hemmavarande barn under 18 år) och övriga sociala kontakter samt arbete och andra ekonomiska intressen. Om inte heller det ger något klart svar anses du bo i det land där du vanligtvis vistas.