Bo i Sverige och arbeta i Danmark

Här kan du läsa om hur du gör om du bor i Sverige och arbetar i Danmark. Med ”bo” menas ”ha hemvist”. Vad det innebär definieras längst ner på sidan.

Om du har inkomst från en privat anställning

Nedan kan du läsa om de skatteregler som gäller dig som är privatanställd.

Huvudregeln

Enligt huvudregeln i det nordiska skatteavtalet ska du betala inkomstskatt i det land där du arbetar. Om du bor i Sverige men arbetar i Danmark ska du alltså betala skatt i Danmark.

Om du betalar skatt för en dansk inkomst i Danmark behöver du inte betala skatt för samma inkomst i Sverige. Du ska dock lämna en uppgift om din danska inkomst i din svenska inkomstdeklaration, under övriga upplysningar. Om du inte är skattskyldig i Danmark ska du istället betala skatt för inkomsten i Sverige. Tänk också på att övriga inkomster, t.ex. utdelning, ska deklareras i Sverige oavsett om de kommer från Sverige eller Danmark.

Normalt är det i Sverige du betalar skatt för allt arbete du inte utfört i Danmark. Men om du har en dansk arbetsgivare och arbetar minst 50 % av varje tremånadersperiod i Danmark, betalar du all skatt på lönen i Danmark, alltså även den del som inte gäller arbete i Danmark. Obs! Ett villkor är att arbetet utanför Danmark sker i hemmet eller vid tillfälliga tjänsteresor till Sverige eller ett tredje land.

Observera att reglerna om folkbokföring inte styr i vilket land du ska betala skatt.

Undantagsregler

Det finns undantag från huvudregeln för vissa grupper eller situationer. Om du omfattas av ett sådant undantag betalar du normalt skatt i det land där du bor i stället för i där du arbetar. I skattesammanhang talar man om att du betalar skatt i hemvistlandet. Läs mer om hemvist nedan under rubriken ”Vad det innebär att ha hemvist”.

183-dagarsregeln/Montörregeln

Vid kortvarigt arbete i Danmark betalar du bara skatt i det land där du bor. Följande villkor måste då vara uppfyllda:

· Du får inte vistas mer än 183 dagar i Danmark under en tolvmånadersperiod,

· Du får inte arbeta för en dansk arbetsgivare eller någon annan arbetsgivare som har ett fast driftställe (kontor, verkstad eller liknande) i Danmark som belastas av din lön.

· Du får inte vara uthyrd till en dansk arbetsgivare.

Ombordanställda på flyg

Det nordiska skatteavtalet har ändrats fr.o.m. inkomståret 2009. Det innebär att du som arbetar ombord på flyg beskattas för denna inkomst i det land där du är bosatt oavsett var du flyger.

Om du är artist eller idrottsutövare

Du som bor i Sverige och arbetar som artist eller idrottsutövare i Danmark ska betala skatt i Danmark för den inkomsten. Du kommer även att bli beskattad i Sverige för inkomsten. Därför kan du begära avräkning i Sverige för den skatt du betalat i Danmark. Du får dock aldrig avräkning med mer än den svenska skatten som tas ut på din danska inkomst.

Gränsgångarregeln

Gränsgångarregeln innebär att du betalar skatt i ditt hemland. Regeln upphörde att gälla den 1 januari 1997. Men om du var gränsgångare senast den 1 januari 1997 och därefter fortlöpande har uppfyllt kraven, kommer du även i fortsättningen att omfattas av gränsgångarregel. Om du byter arbetsgivare i Danmark kommer du att fortsätta att omfattas av gränsgångarregeln om din nya anställning varar i minst sex månader och övriga krav är uppfyllda.

Betala skatt i Danmark

Om du bor i Sverige och dagpendlar till Danmark för att arbeta är du normalt begränsat skattskyldig i Danmark. Begränsat skattskyldiga personer betalar dock allmän dansk inkomstskatt på den löneinkomst som ska beskattas i Danmark. Läs mer om detta på www.skat.dk under rubriken ”Grænsegængercenter SkatØresund” som du hittar under ”Borger” och sedan ”Fler emner”.

Betala skatt i Sverige

Enligt vissa undantag som beskrivits ovan så ska du som bor i Sverige och arbetar i Danmark betala skatt i Sverige. Information om hur du ska redovisa detta i deklarationen finns under Bo i Sverige och arbeta i Danmark och det gäller främst dig som:

· är gränsgångare enligt övergångsbestämmelserna

· är ombordanställd, exempelvis flygande personal

· deltar i arbetet med driften av Öresundsförbindelsen.

Vad det innebär att ha hemvist

Enligt det nordiska skatteavtalet har du så kallad hemvist i det land där du bor och är obegränsat skattskyldig. Det här blir viktigt om du vistas i ett annat nordiskt land under en viss tid. Då kan du nämligen anses som skattemässigt bosatt och obegränsat skattskyldig i det landet, enligt det landets interna regler. Samtidigt kan du anses vara skattemässigt bosatt och obegränsat skattskyldig i det land där du bor eller som du har flyttat ifrån. Då blir du skyldig att betala skatt för

samma i inkomst och tillgångar i bägge länderna. Det nordiska skatteavtalet reglerar detta, så att du slipper bli dubbelbeskattad. Det är var du anses ha hemvist enligt skatteavtalet som har betydelse för i vilket land du ska betala skatt för inkomster och tillgångar. Du blir fullt skattepliktig i det land där du har hemvist. Det andra landet kan bara kräva skatt för vissa inkomster. Skatteavtalet avgör också vilka inkomster du ska betala skatt för i källstaten (t.ex. arbetsstaten). Om en inkomst kan beskattas i både källstaten och hemviststaten, är det hemviststaten som ska undanröja den dubbelbeskattning som du drabbas av.

Definition av hemvist

Enligt bestämmelserna i skatteavtalet anses du ha hemvist i det land där du har en bostad som stadigvarande står till ditt förfogande. Det har ingen betydelse om du äger eller hyr bostaden. Har du en stadigvarande bostad i båda länderna, anses du bo där dina personliga och ekonomiska intressen är starkast (centrum för levnadsintressena). Med personliga och ekonomiska intressen menas t.ex. familj (maka, make och hemmavarande barn under 18 år) och övriga sociala kontakter samt arbete och andra ekonomiska intressen. Om inte heller det ger något klart svar anses du bo i det land där du vanligtvis vistas.