Förnybar energi

Sverige blev det första landet i Europa som uppfyllde EUs mål för 2020 gällande förnybar energi. Åtta år före utsatt tid.

Att Sverige var det första landet att nå EUs mål kan delvis förklaras av den stora industriella efterfrågan på förnybar energi och snabb teknikadoption.

Sverige i toppskiktet inom bioenergi

Nästan 50 procent av Sveriges energiproduktion kommer från förnybara källor. Detta beror främst på andelen vattenkraft och en ökad användning av biobränslen. De två viktigaste källorna inom bioenergi är restprodukter inom jord- och skogsbruk samt organiskt avfall från hushåll och industrin. Dessa två källor är även de främsta bränsletyperna i fjärrvärmesektorn som levererar värme till majoriteten av alla flerbostadshus och kommersiella byggnader i Sverige.

Hållbara lösningar för utvecklingsländerna

Svenska företags erfarenheter och kunskaper inom förnybar energi och grön teknikutveckling väcker stort intresse i många länder. För utvecklingsländer som ännu inte har en hållbar infrastruktur är det en stor utmaning att lyckas med ekonomisk tillväxt samtidigt som de ska möta allt större behov och krav från en växande befolkning.