Industri

Industriföretag är något mer innovativa än andra företag

Med innovativt företag avses här företag som sålt nya eller väsentligt förbättrade produkter de senaste tre åren. Dit räknas 65 procent av industriföretagen jämfört med 51 procent av övriga företag.
Uppdelat på varor eller tjänster har 56 procent av industriföretagen utvecklat nya varor, mot 18 procent av övriga företag. Däremot är det klart färre industriföretag än övriga företag som har utvecklat nya varor.

Kompetensbrist i industrin

Andelen industriföretag som upplever att tillgång till lämplig arbetskraft är ett stort tillväxthinder har mer än fördubblats mellan 2014 och 2017, från 22 procent till 52 procent. Dubbelt så stor andel industriföretag som övriga företag upplever det som ett stort hinder att få sökande som kan tänka sig att flytta till orten. Detta hänger troligen samman med att industriföretagen inte är geografiskt koncentrerade till större städer på samma sätt som andra företag.
Endast 40 procent av industriföretagen anser att det är viktigt att anställa personal för att kunna växa, medan 60 procent av övriga företag prioriterar nyanställningar.

Industriföretagen tror på ökad tillväxt

Mer än tre fjärdedelar av industriföretagen tror att deras omsättning kommer att öka inom tre år. Det är en större andel än övriga företag. De upplever dock hinder för sin tillväxt, framför allt när det gäller att hitta lämplig arbetskraft. Andelen företag som upplever att begränsad tillgång till lämplig arbetskraft är ett stort hinder har mer än dubblerats sedan 2014.