Nya skatteregler för företagssektorn

Det bör införas en generell begränsning av ränteavdrag i bolagssektorn. I nuläget förordas att en sådan ränteavdragsbegränsning utformas som en s.k. EBIT-regel. Den bör kombineras med en justerad bolags- och expansionsfondsskattesats. Det bör även införas ett avdragsförbud för ränta vid vissa gränsöverskridande situationer (hybridregler).

Reglerna om begränsning av ränteavdrag för vissa interna skulder bör snävas in och det bör införas skatteregler om finansiella leasingavtal. Vidare bör ett primäravdrag införas genom ändring av reglerna om värdeminskningsavdrag för hyreshus. Vissa förändringar bör också göras i reglerna för periodiseringsfond och säkerhetsreserv.

En tillfällig begränsning av underskottsavdrag bör införas.

På annan plats i denna dokumentation har vi utförligt redovisat det förslag som skickades ut på remiss. Remisstiden gick i början på oktober och man kan konstatera att flera remissinstanser var negativa till ändringarna som föreslogs i remissen.