Utbildning med mera vid personalavveckling

Om arbetsgivaren betalar utbildning, kurslitteratur med mera vid personalavveckling, är detta en skattefri förmån. Arbetsgivaren ska inte göra skatteavdrag eller betala arbetsgivaravgifter på förmånen. Detta under förutsättning att följande tre kriterier är uppfyllda:

· Arbetsgivaren har vidtagit en åtgärd i syfte att minska personalen eller att omplacera anställda.

· Den anställda är eller riskerar att bli arbetslös på grund av omstrukturering, personalavveckling eller liknande.

· Åtgärden är av betydelse för att den anställda ska kunna fortsätta att förvärvsarbeta.

Åtgärden ska också sättas in inom fem år före en eventuell uppsägning.

Skatte- och avgiftsfriheten gäller inte förmån från fåmansföretag eller fåmansägt handelsbolag om den anställde är företagsledare eller delägare i företaget eller närstående till sådan person.

Är arbetsgivaren en fysisk person gäller skattefriheten inte i fråga om förmåner från arbetsgivaren om den anställde är en till arbetsgivaren närstående person.