Utvidgat växa-stöd

Definitionen av begreppet enmansföretag i avseende på växa-stödet, utvidgas till att även omfatta aktiebolag som inte har någon anställd eller endast en anställd som också är delägare samt till handelsbolag utan anställda och med högst två delägare.
Aktiebolag ska bedriva verksamhet med högst en anställd om avgifts- eller löneskattepliktig ersättning inte har betalats till någon annan än en delägare eller närstående till delägare i bolaget efter den 31 december 2016.
En anställning ska inte ge rätt till nedsättning, om den anställde är delägare eller företagsledare i det anställande bolaget eller närstående till en sådan person.
Ändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2018.
Vid beräkning av arbetsgivaravgifter för aktiebolag och handelsbolag ska bestämmelserna tillämpas på ersättning som betalas ut från och med den 1 januari 2018 till och med den 31 december 2021.