Vad är revision?

”Revision är att kritiskt granska, bedöma och uttala sig om ett företags redovisning och förvaltning.”

Om du slår upp ordet revision är detta ofta svaret du får på frågan om vad revision är. Men revision är så mycket mer än så. För att kunna kritiskt granska, bedöma och uttala sig om ett

företags redovisning och förvaltning behöver man som revisor kunskaper inom redovisning, juridik och beskattning. Inom dessa områden kommer ständigt nya regler och rekommendationer vilket gör att revisorn hela tiden måste hålla sig uppdaterad om vad som händer.

I ett revisionsuppdrag ingår ofta att fungera som ett bollplank för företaget och att hjälpa företaget att förbättra sin redovisning och sina rutiner genom att formulera ett antal rekommendationer efter genomförd granskning. Dessa rekommendationer samlas ofta i ett Revisions-PM som delges kunden både muntligen och skriftligen. Att företagets redovisning och rutiner fungerar bättre minskar risken för att såväl oavsiktliga som avsiktliga fel uppstår.

Revisionen sker i samarbete med kunden. Många har uppfattningen att revision innebär att revisorn sitter på sin kammare och granskar siffror. Detta är långt i från verkligheten! Utan en god relation till företaget som revideras är det mycket svårt att få tag i all den information som behövs för att kunna göra en bra revision. Det är därför det är så viktigt att man som revisor tycker om att träffa nya människor och ger ett positivt och tillitsfullt intryck. Ofta utförs revisionen ute på företaget, men om det rör sig om väldigt små kunder kan revisionen göras från kontoret genom att kunden kommer och lämnar sitt material.

Revision kan delas in i ett antal faser som tillsammans bildar den process som genomförs för varje revisionskund varje år. Dessa faser är:

  • Planering av uppdraget
  • Löpande granskning/Internkontrollgranskning
  • Bokslutsgranskning
  • Granskning av årsredovisning

Planeringsfasen och bokslutsgranskningsfasen följs ofta av ett möte med kunden. Planeringsmöte har man för att fastställa revisionens inriktning och omfattning och för att bestämma tidpunkt mm för revisionen. Mötet efter avslutad bokslutsgranskning syftar till att lyfta fram de synpunkter, iakttagelser och rekommendationer vi revisorer har efter att ha granskat företagets bokslut. Innan revisionsberättelsen avges har därmed företaget delgetts vår slutsats av årets granskning.