Husbil

Om anställda får eller kan använda arbetsgivarens husbil privat uppkommer en skatte- och avgiftspliktig förmån. Hur du beräknar förmånsvärdet beror på om husbilen är klassad som personbil/lätt lastbil eller tung lastbil.

Husbil som är personbil eller lätt lastbil

Om en anställd får använda en husbil som är klassad som personbil eller lätt lastbil ska du beräkna förmånsvärdet enligt schablonreglerna för bilförmån. Det gäller även en husbil vars totalvikt överstiger 3 500 kilo om den är klassificerad som personbil.

När du ska bedöma om gränsen för ringa användning har överskridits ska du inte bara beakta antalet körningar med husbilen, utan även övrig privat användning eller övernattning. Med ringa användning avses:

  • Ett fåtal tillfällen per år (högst 10).
  • En sammanlagd körsträcka på högst 100 mil.

Varje påbörjat dygns privata användning räknas som ett tillfälle. Används husbilen mer än enstaka tillfällen, det vill säga mer än 10 dygn per år uppkommer en skattepliktig förmån. Det innebär att om husbilen står vid en campingplats 11 eller fler dygn uppkommer en skattepliktig förmån även om bilen inte körs överhuvudtaget.
Om till exempel husbilen är parkerad i anslutning till den anställdas ordinarie bostad och används som boende till exempel när närstående eller vänner övernattar räknas det också som privat användning.

Husbil som är tung lastbil

Om en anställd får använda en husbil som är klassad som tung lastbil ska du beräkna förmånsvärdet till marknadsvärdet. När det gäller förmån av tung lastbil finns inte någon motsvarande frigräns för ringa användning som för bilförmån. Detta innebär att all privat användning beskattas.

Om en anställd får använda husbilen vid enstaka tillfällen till exempel under en helg eller en semestervecka ska du värdera förmånen till vad det kostat den anställda att själv hyra motsvarande egendom vid detta tillfälle. Det gäller normalt vanliga anställda utan ägarintresse.

Om den anställda själv får bestämma när bilen ska användas ska du beräkna förmånsvärdet till vad det kostat den anställda att själv hyra eller leasa motsvarande husbil på årsbasis.
Det är inte omfattningen av den faktiska användningen som är avgörande för hur du ska värdera förmånen utan möjligheten att disponera egendomen. Används egendomen i verksamheten, hyrs ut eller nyttjas av andra anställda bör denna inskränkning påverka värderingen av förmånen