Fler företag blir internationella

Totalt sett har andelen små och medelstora företag som är internationella ökat från 25 till 29 procent mellan 2014 och 2017. Ökningen beror främst på att fler företag importerar, medan andelen som exporterar i princip är oförändrad.  Samtidigt har andelen exporterande soloföretag ökat under den senaste tioårsperioden. 

Importen ökar mer än exporten 

Tillväxtverkets undersökning visar att andelen små och medelstora företag som är internationella har ökat från 25 till 29 procent mellan år 2014 och 2017. Med internationella företag avses här företag som antingen exporterar, importerar, tillhör en utländsk kedja och/eller har verksamhet förlagd i utlandet. Framför allt är det andelen företag som importerar som har ökat. Denna andel har ökat från 16 procent år 2014 till 21 procent år 2017, medan andelen som exporterar bara har ökat marginellt under samma period.

Soloföretagens export ökar mest 

Ju större företagen är desto mer sannolikt är det att de är internationella. Samtidigt ser vi att ökningen av andelen företag som exporterar i ett längre perspektiv är störst bland företag utan anställda, det vill säga så kallade soloföretag. Andelen företag i denna storleksklass som exporterar har ökat från 9 till 13 procent mellan 2008 och 2017, medan denna andel i princip varit oförändrad i övriga storleksklasser. Statistik från SCB visar också att det är i dessa företag som värdet av varuexporten ökar mest. Under perioden 2000–2017 ökade värdet av soloföretagens export med 237 procent, medan storföretagens (mer än 250 anställda) bara ökade med 35 procent. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att storföretagen fortfarande står för cirka 60 procent av varuexportvärdet, men ökningen är betydligt större i de små och medelstora företagen och då särskilt i soloföretagen.