Budget / Revisionskonsulterna J Hägglund

Involvera medarbetarna i budgetprocessen med tydliga mål och nyckeltal  Oavsett vilken planeringsprocess ni väljer är det viktigt att involvera medarbetarna för att skapa engagemang och ansvar för att resultaten uppnås. Om det redan i budgetprocessen blir tydligt hur organisationens mål bryts ner på mätetal och nyckeltal på olika nivåer blir det tydligt för medarbetarna hur […]

Snabba upp budgetprocessen och höj värdet i organisationen  En utmaning med många budgetprocesser är att de uppfattas som tidskrävande och att budgeten ibland är inaktuell när den är klar. Därför är det bra att fundera på hur budgetprocessen kan göras smidigare och mer värdefull genom att exempelvis:  Automatisera hantering av stora datamängder och beräkningsmodeller  Använda […]

Koppla ihop budget med utfall redan i planeringsarbetet Tillgång till relevant historik är många gånger avgörande för att höja kvaliteten samtidigt som man snabbar upp processen med att ta fram budgeten. Därför är det bra att använda ett system för budgetering som har färdiga koppling till andra verksamhetssystem, inte bara till bokföringen. Fundera på vilka […]

Förtydliga affärsmodellen och sambanden för medarbetarna  Många medarbetare har större förståelse för affärsmässiga samband om de får en budgetmodell med tydlig koppling till deras verksamhet. Fundera på vad det är som driver värde i organisationen. Vilka är era intäkts- och kostnadsdrivare? En drivarbaserad budget fungerar även bättre som löpande styrinstrument än en kontobaserad budget utan […]

Fundera på vilken detaljnivå ni behöver för budgeten  Många gånger behöver man utgå från detaljer för att budgeten ska bli så träffsäker som möjligt, men man kan fråga sig om det är meningsfyllt att lägga mycket tid och resurser på saker som man kanske ändå inte kommer att följa upp i verksamheten. Det händer även […]