En punktskatt på e-cigaretter bör införas och träda i kraft den 1 juli 2018. Förutsättningarna för denna kommer att utredas.

Schablonintäkten för investeringssparkonto respektive skatteunderlaget för kapitalförsäkring bör beräknas genom att kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan ökad med en procentenhet istället för 0,75%. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Ett värdepapper som har getts ut av ett utländskt företag som motsvarar ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening ska anses avyttrat när företaget försätts i konkurs. Det gäller även för aktier etablerade utanför EES-området. De nya bestämmelserna ska träda i kraft den 1 januari 2018 och tillämpas första gången på värdepapper som har […]

En skattereduktion för fackföreningsavgifter bör återinföras. En fackföreningsmedlem bör medges reduktion med 25 procent av hans eller hennes sammanlagda avgift under året. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Skattefriheten ska slopas för förmån av hälso- och sjukvård i Sverige som inte är offentligt finansierad och för förmån av vård och läkemedel utomlands. Som en konsekvens av detta bör även avdragsförbudet slopas för sådana utgifter i en arbetsgivares verksamhet. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

De som är obegränsat skattskyldiga under någon del av året har rätt till skattereduktion. Sådan rätt till skattereduktion har också vissa begränsat skattskyldiga. Underlaget för skattereduktionen utgörs av sjukersättning och aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken som betalats ut under beskattningsåret och som ska tas upp till beskattning enligt inkomstskattelagen. Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2018. […]

Sänkt skatt för pensionärer Det förhöjda avdraget för dem som vid beskattningsårets ingång har fyllt 65 år förstärks. Detta sker genom att grundavdragsbeloppet höjs för alla med en fastställd förvärvsinkomst mellan 123 700 och 416 300 kronor per år 2018. Uttryckt i text betyder det att de allra flesta pensionärer kommer att få en skattebelastning […]