Export och import / Revisionskonsulterna J Hägglund

Ju större företagen är desto mer sannolikt är det att de är internationella. Samtidigt ser vi att ökningen av andelen företag som exporterar i ett längre perspektiv är störst bland företag utan anställda, det vill säga så kallade soloföretag. Andelen företag i denna storleksklass som exporterar har ökat från 9 till 13 procent mellan 2008 […]

Tillväxtverkets undersökning visar att andelen små och medelstora företag som är internationella har ökat från 25 till 29 procent mellan år 2014 och 2017. Med internationella företag avses här företag som antingen exporterar, importerar, tillhör en utländsk kedja och/eller har verksamhet förlagd i utlandet. Framför allt är det andelen företag som importerar som har ökat. […]

Totalt sett har andelen små och medelstora företag som är internationella ökat från 25 till 29 procent mellan 2014 och 2017. Ökningen beror främst på att fler företag importerar, medan andelen som exporterar i princip är oförändrad.  Samtidigt har andelen exporterande soloföretag ökat under den senaste tioårsperioden. 

Andelen småföretag som exporterar har ökat under senare år. Det är nu 16 procent av småföretagen som exporterar jämfört med 13 procent år 2011. Samtidigt är det 21 procent av företagen som importerar. Majoriteten av de svenska småföretagen riktar sig främst till den svenska marknaden. Det är bara i 3 procent av småföretagen där exporten […]

Andelen småföretag som exporterar har ökat under senare år. Det är nu 16 procent av småföretagen som exporterar jämfört med 13 procent år år 2011. Samtidigt är det 21 procent av företagen som importerar. Majoriteten av de svenska småföretagen riktar sig främst till den svenska marknaden. Det är bara i 3 procent av småföretagen där exporten står för mer än halva […]

Vi skall ge några tips att tänka på när man börja att fundera på att gå på export. Tänk på att de nordiska länderna skiljer sig åt. Beakta sociokulturella aspekter som demografi, affärskultur, utbildningsnivå och digital mognadsgrad. Även de nordiska länderna skiljer sig åt.

Vi skall ge några tips att tänka på när man börja att fundera på att gå på export. Följ alltid upp och utvärdera din satsning på en ny marknad. När är det dags att gå från partner till eget bolag? Kan köp av konkurrent vara ett alternativ? När ska bolaget dra sig ur en marknad […]

Vi skall ge några tips att tänka på när man börja att fundera på att gå på export. För en tydlig marknadsplan. Gör en marknadsplan med omvärldsbevakning, volymutveckling, prisutveckling och konkurrentuppföljning.

Vi skall ge några tips att tänka på när man börja att fundera på att gå på export. Gör alltid en utvärdering på riskerna. Utvärdera riskerna, till exempel betalningar, tullar, frakter och dokumentation

Vi skall ge några tips att tänka på när man börja att fundera på att gå på export. Välj dina samarbetspartners noga. Utvärdera olika samarbetspartners som bärare av ditt varumärke. Skriv avtal med tydliga mål och möjlighet till exit. Investera i partnerskapet och tänk att exklusivitet måste förtjänas

Vi skall ge några tips att tänka på när man börja att fundera på att gå på export. Ta reda på vilka krav som gäller. Finns det regelmässiga krav eller certifieringskrav på erbjudandet att ta hänsyn till?

 Vi skall ge några tips att tänka på när man börja att fundera på att gå på export. Titta noga på dina kanaler. Säkerställ valet av distributionskanal eller etableringsform som når kunden enkelt, i tid och med rätt service. 

Vi skall ge några tips att tänka på när man börja att fundera på att gå på export. Gör ordentliga underlag. Satsa på lönsam exportförsäljning baserat på underlag som segmentering, marknadspotential samt konkurrensanalys.

Vi skall ge några tips att tänka på när man börja att fundera på att gå på export. Analysera dina förutsättningar. Ta beslut om en exportstrategi utifrån interna förutsättningar i bolaget. Lägg upp en tidplan och anpassa erbjudandet till marknadens krav och efterfrågan.