Utbildning / Revisionskonsulterna J Hägglund

Över hälften av landets bostadsrättsinnehavare har ingen eller dålig koll på ekonomin i den egna föreningen.  När läste du årsredovisningen eller den ekonomiska planen från din bostadsförening senast?  Sveriges Bostadsrättscentrum, SBC, har undersökt hur många bostadsrättsinnehavare som har koll på ekonomin i den förening de bor i.   Resultatet är nedslående. Bara 11 procent svarar att de […]

– fortsatt rekordlåga räntor på CSN-lånen Du som är student kan räkna med låga räntor på dina studielån i fler framöver. Nästa år finns det risk att CSN höjer räntan, men ökningen försvinnande lite.

Februari är en unik månad såtillvida att den bara har 28 dagar, med en dags tillägg under skottår. Men har februari någon gång varit en mer ordinär månad med 30 dagar? Svar: ja, en gång. Den enda 30 februari som inträffat i världshistorien inföll i Sverige år 1712. Bakgrunden var att den svenska regimen sedan en […]

Det finns lika många historier om hur namnet Halmstad har uppstått som det finns kring varifrån Halmstads hjärtan kommer. Namnet Halmstad finns dokumenterat redan på 1200-talet när staden var dansk. En teori är att namnet kommer från att staden uppstod vid vadstället vid Nissan. Stad kan sannolikt vara en försvenskad form av danskans sted som betyder […]

Om arbetsgivaren betalar utbildning, kurslitteratur med mera vid personalavveckling, är detta en skattefri förmån. Arbetsgivaren ska inte göra skatteavdrag eller betala arbetsgivaravgifter på förmånen. Detta under förutsättning att följande tre kriterier är uppfyllda: · Arbetsgivaren har vidtagit en åtgärd i syfte att minska personalen eller att omplacera anställda. · Den anställda är eller riskerar att […]

Fri utbildning som betingas av arbetsgivarens verksamhet är en skattefri förmån för den anställda. Arbetsgivaren ska inte göra skatteavdrag eller betala arbetsavgifter på förmånen. Det är vanligt att anställda måste gå kurser eller annan utbildning för att hålla sig à jour med utvecklingen inom sitt yrkesområde och för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Om arbetsgivaren […]

Anställda som åker på en studie- eller konferensresa, som betalas av arbetsgivaren, ska inte beskattas för värdet av resan så länge det handlar om en renodlad studie- eller konferensresa. Ett litet inslag av nöje och rekreation under resan innebär i regel inte att resan blir skattepliktig för den anställda. Om inslaget av nöje och rekreation […]

Det är främst regler kring anställning och uppsägning och sjuklöneregler som företagen upplever som stora tillväxthinder. Däremot är det relativt få företag som upplever regler om miljö och arbetsmiljö som stora tillväxthinder. Förändringarna i resultaten över tid är relativt begränsade, men man kan till exempel se att andelen småföretag som ser lagar och regler kring […]

Befolkningens kunskaper om företagande har minskat något mellan 2012 och 2016. Andelen i åldern 18-70 år som känner till eller ungefär känner till vad som krävs för att starta företag har minskat från 59 till 54 procent. Framför allt verkar det vara i gruppen unga (18-30 år) som andelen som känner till vad som krävs för att starta företag har […]

Innovationer är vanliga bland svenska små och medelstora företag. Nästan hälften av de undersökta företagen uppger att de under de senaste tre åren utvecklat och sålt nya eller väsentligt förbättrade produkter. I huvudsak är det egna uppslag som genererar de innovationer som företaget utvecklar, men även kunder bidrar till utvecklingen av nya varor och tjänster. […]

  Ett annat tillväxthinder som företagen upplever är lagar och myndighetsregler. Nästan vart fjärde företag (24 procent) ser detta som ett stort hinder för tillväxt. Det gäller särskilt för företag inom transport och energi, vatten, el. Den största ökningen sedan år 2014 i andelen företag som ser detta som ett stort tillväxthinder finner vi inom handeln och […]

De företag som har starkast framtidstro och vill växa mest finns inom hotell och restaurang. Även företagen inom handeln samt inom information och kommunikation har en hög tillväxtvilja. Lägst är tillväxtviljan hos vård- och omsorgsföretagen. Här har tillväxtviljan sjunkit markant, med hela 16 procentenheter sedan förra undersökningen från 2014. Ju större företagen är ju större är tillväxtviljan. De allra minsta […]

Det går bra för svenska små och medelstora företag. Sju av tio företag vill växa men många har svårt att hitta personal med rätt kompetens. De hinder företagens ser för att växa är framför allt att de har svårt att hitta den personal de söker. Mer än vart fjärde företag (28 procent) ser detta som ett stort […]

Schablonbeskattat sparande Gör du dina aktie- och fondaffärer inom ramen för ett investeringssparkonto eller en kapitalförsäkring sker ingen vinstbeskattning utan skatten beräknas på investerat kapital. Du behöver därför inte matcha vinster och förluster innan årsskiftet. Men det kan ändå finnas anledning att planera. I dessa sparformer beräknas en schablonintäkt respektive avkastningsskatt på kapitalet bland annat […]

Under sin gedigna tid som konsultbyrå har Revisionskonsulterna J Hägglund byggt upp en stabil grund att stå på. Med tiden har det även vuxit fram funderingar och tankar om vad som är viktigt för deras företag. En del av detta är att se vad som finns runt omkring dem lokalt och vilka samhällsfrågor som betyder […]

I september höll Revisionskonsulterna Starta Eget dagar tillsammans med Almi Företagspartner. Eventet uppskattades enormt av alla som var där och fler dagar har redan efterfrågats för framtiden. Almi berättade om deras lån och vilken rådgivning de erbjuder. Som lärare för dagen stod Therese Hägglund och Jörgen Hägglund från Revisionskonsulterna. De informerade om olika bolagsformer, bokföring […]

1 2